Cloudschool -home‎ > ‎Het concept‎ > ‎

Krachtig digitaal leren

Bij krachtig digitaal leren staat het kind centraal. Dat klinkt als vanzelfsprekend maar wordt bij het inrichten van het onderwijs nog wel eens vergeten. Bij digitaal leren denkt men al snel aan de apparatuur voor ict en media. Denk maar eens aan de vele vormen van 'devices' zoals smartphones en tablets die steeds meer ingezet worden. Vanwege de 'sexiness' van devices lijkt het er soms op dat gebruik van devices dan het doel wordt. 
Het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum heeft veel expertise ontwikkeld op het gebied van leren en de laatste jaren ook die van het 'digitale leren'. In hun visie op leren blijft het accent liggen op de leerling en als het om de digitale aspecten van het leren gaat, is dat verschoven naar de rand, de 'schil' om de leerling heen: de leeromgeving
Kennisnet heeft zich toegelegd op expertise van die leeromgeving. Daarbij hebben zij een model ontwikkeld dat bekend staat als het 4-in-balans-model.
Het APS heeft gemeend 'het beste van 2 werelden' samen te voegen tot een verbeterd model waarin de leerling zichtbaar centraal staat en de leeromgeving gepositioneerd wordt tussen leerling en onderwijsorganisatie in. Het ziet er als volgt uit:

Kind centraal: de foto is van een gehandicapt kind in een rolstoel die het toch voor elkaar krijgt een circusact ( schotels en stokken ) met succes uit te voeren. Over maximale talentontwikkeling gesproken...
Leeromgeving van kind: de leeromgeving is altijd een combinatie van digitaal en fysiek. Voor dit schema wordt alleen digitale leeromgeving er uit gelicht. De cirkel van de leeromgeving kan alleen gesloten zijn als aan alle 4 de domeinen is gedacht:
Visie: het begint altijd met een idee. Het maakt niet of het van een leerkracht, ouder, directeur of wie dan ook komt....in de schoolorganisatie is het van belang dat het idee gedragen wordt door zowel de leerkracht als van de leiding van de school. 
Digitale leermiddelen: elk idee voor een digitale leeromgeving, hoe krachtig ook, kan niet toegepast worden zonder leermaterialen. We bedoelen dan educatieve content; lessen en bijbehorende materialen, arrangementen , curricula etc. 
ICT infrastructuur: hiermee bedoelen we de beschikbaarheid hard- en software, netwerksystemen, internettoegang en digitale systemen die nodig zijn voor het leren ( LVS, LMS, ELO en operationele uitwerkingen van cloudschool)
Bovengenoemde domeinen dienen in balans te zijn. Ontbreekt er één, dan valt het systeem om. Om in balans te zijn is er nóg een schil nodig om het systeem duurzaam te laten zijn:
Leiderschap: met name persoonlijk leiderschap is van belang waarbij de visie met kracht wordt uitgedragen en onderwijsbeleid wordt gericht op maximale opbrengsten voor de leerling en dus ook het onderwijs. 
Samenwerking en ondersteuning: in de 21e eeuw die gekenmerkt wordt door snelle veranderingen en globalisering is het meer dan ooit noodzakelijk de school te zien als een schakel in een groot netwerk van aan elkaar verbonden organisaties. 

Voor alle aandachtsgebieden , behalve voor het leren zelf, heeft Kennisnet uitstekende tools ontwikkeld om te kunnen onderzoeken in hoeverre ICT is geïmplementeerd op je school ( http://onderwijstools.kennisnet.nl/vierinbalans ) 
of binnen je bestuur of scholengroep ( http://didactiekinbalans.kennisnet.nl/ ) .

Voor het leren volgt hieronder een overzicht van verschillende uitwerkingen van digitaal leren. Dit is ontworpen binnen het expertteam van APS ( Leren&ICT) en is nog volop in ontwikkeling. Op de verschillende onderdelen kun je doorklikken naar meer achtergrondinformatie en zal mettertijd ook steeds meer 'tools' ontwikkeld worden voor krachtig digitaal leren. Cloudschool is daarin een format voor een 'overkoepelend' systeem waarin het digitale leren krachtig wordt gemaakt in het belang van ieder kind in de 21e eeuw. 


Cloudschool wil een duurzame digitale leeromgeving ontwikkelen. De duurzaamheid wordt mede bepaald door de mate van integraliteit. In het STER model zie je een aantal domeinen genoemd die met elkaar gemeen hebben dat zij alle een cruciale rol spelen in een krachtig onderwijsleerproces:

FORMEEL LEREN
Met formeel leren bedoelen we de 1000 uren die leerlingen verplicht zijn op school te zijn en onderwijs te volgen. De wet stelt daarbij eisen aan het onderwijs: kerndoelen ( richtinggevende doelen), leerlijnen ( de route die leerlingen dienen te volgen, onderverdeeld naar vakgebieden ), leerstandaarden (referentiekader van leerniveau's) en een systeem van kwaliteitszorg waarbij de vorderingen (LVS: leerlingenvolgsysteem)en opbrengsten van het onderwijs worden gemonitord.
Dit wettelijk kader is het kader waarbinnen scholen kunnen worden ingericht. Het zegt helemaal niets over het leren zélf: dat is de verantwoordelijkheid van leerkrachten, schoolleiders en schoolbesturen. Vanuit een visie op leren kiezen zij voor bepaalde onderwijsconcepten en richten het onderwijs in om het leren van de leerlingen mogelijk te maken. 
Lees meer over het formele leren...

EXPLOREREND LEREN
In de meeste onderwijsconcepten ( zals bijv. Montessori of Jenaplan ) gaat men uit van de natuurlijke drang van alle kinderen om te willen leren, gebaseerd op nieuwsgierigheid en een drang om zich te ontwikkelen. Helaas moeten we vaststellen dat het onderwijs van de 20e eeuw de leerlingen van de 21e eeuw niet genoeg meer uitdaagt. Demotivatie, gedragsproblemen, onderpresteren en schoolverzuim zijn vaak het gevolg. Om het leren weer uitdagend te maken zal de school leuk en motiverend moeten zijn. Op ontdekkingsreis gaan, de wereld exploreren, ont-moeten, leuk en spannend tegelijk. Leerlingen gaan op reis: fysiek ( denk aan School at Sea ) dan wel virtueel ( de wereld verkennen via internet, virtual reality en simulatietechnieken ). Denk bijvoorbeeld ook aan Serious Games voor het onderwijs ( gamificatie ) .
Lees meer over het virtuele reizen en leren...

LEREN IN KRINGEN
Leren wordt veelal individualistisch benaderd: kinderen in hun ontwikkeling voorzien van kennis en vaardigheden zodat zij geleidelijk aan volwassen kunnen worden en autonoom zijn om eigen keuzes te kunnen maken. Maar het is evident dat leren altijd in een gemeenschap gebeurt: het gezin, de klas, de school, de buurt en in de 21e eeuw: ook de virtuele wereld (denk bijv. aan social media en online gaming). Meestal vindt het 'leren in de groep' plaats ná schooltijd: de 3000 uur in de 'vrije tijd' hetwelk we ook kunnen aanduiden als het 'informele leren'. Lees meer over het leren in kringen...

LEREN IN DE 21e EEUW
In onze samenleving is het leren sinds vele eeuwen georganiseerd als onderwijs: een geïnstitutionaliseerde uitwerking van leren. Het onderwijs is een 'nutsvoorziening'van de maatschappij en daarmee altijd onderhevig geweest aan tendensen in de politiek en trends in de samenleving. Die samenleving op haar beurt wordt weer beïnvloedt door de wereld waarin we leven. In de 21e eeuw zijn '21st century skills' nodig. Die vaardigheden zijn als volgt benoemd: 
Samenwerken, Probleemoplossend vermogen, ICT geletterdheid, Creativiteit, Kritisch denkvermogen, Communicatief vermogen, Sociaal/culturele vaardigheden, waaronder ook 'burgerschap' valt. Het leren in de 21e eeuw behoeft daarom een andere benadering: het leren vindt plaats in de dynamiek tussen kind en de wereld van de 21e eeuw. Lees meer over 21st century skills...

CONVERGEREND LEREN
De internetrevolutie is nu in fase 3 belandt: WEB 3.0 heeft steeds meer lerende algoritmes in zich waardoor er kunstmatige intelligentie in software wordt gestopt. Het is mogelijk om alle leerstof op te slaan in een semantische database in de cloud , aan alle leseenheden metatags te verbinden waarna slimme software er voor kan zorgen dat de juiste lesstof 'op maat' van het kind kan worden aangeboden. Elke leerling heeft een uniek profiel dat wordt gekoppeld aan een ID waardoor de slimme software het kind kan vinden. Niet de leerkracht of leerling vindt de lesstof: de lesstof zoekt het kind op en spitst het toe (convergeren) op de behoefte van het kind. Het convergerend leren op basis van de mogelijkheden van web 3.0 kunnen we ook Leren 3.0 noemen.  Lees meer...

INTEGRAAL LEREN
Bij Cloudschool ligt het accent op convergerend leren en houdt rekening met alle andere vormen van leren. Tezamen noemen we het integraal leren; een van de aspecten van duurzaamheid. Lees meer over de duurzaamheid van Cloudschool...